Kalite Yönetim Birimi
10 Mart 2022

BİRİM: Kalite Yönetim Birimi

GÖREV ADI: Kalite Yönetim Birim Çalışanı

AMİR VE ÜST AMİRLER: Kalite Yönetim Direktörü, Kaliteden Sorumlu Müdür, Başhekim

GÖREV DEVRİ:

Herhangi bir nedenle senelik izin, rapor vb. durumlarda kurumdan ayrı kalındığı sürelerde yerine birimde çalışan diğer personeller tüm görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

GÖREV AMACI:

Hastane Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır.

KAPSAM

Kalite Yönetim Birimi görev tanımındaki görev, yetki ve sorumluluklar Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Sağlıkta Kalite Standartlarını kapsamaktadır.

 SORUMLULAR

Hastane Kalite Yönetim Biriminde görev alan Kalite Yönetim Birimi üyeleri sorumludur.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor eder.
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin yönetmelidir. (Kök neden analizi yapılır.)
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
 • Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir, anketlerin gizliliğini sağlar ve anket raporunu düzenler.
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerini sonuçlarını Sağlıkta Kalite Sistemine girişlerini yapar.
 • SKS çerçevesinde hazırlanan;
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.  Gerektiğinde düzeltici-önleyici
 • faaliyet başlatır, takibini yapar ve sonuçlandırır

 •  Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. (Hasta ve Çalışan Güvenliği Risk Değerlendirme Prosedürü)

   

  YETKİLER

 • Hastane Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmesi gereken işleri takip eder.
 • Beyaz, Mavi ve Pembe Kod tatbikatlarını yapar.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Kalite Yönetim Biriminin tam zamanlı üyeleri SKS çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Birim başhekim, kalite yönetim biriminden sorumlu başhekim yardımcısının başkanlığında hastane müdürü veya ilgili müdür yardımcısı veya şefi ile çalışmalarını sürdürür.